Főoldal

Megjelent: 2020. február 04.

 

Füzérradvány Községi Önkormányzat

3993 Füzérradvány Táncsics Mihály utca 11.

Tel: 47/370-043,

email: ugyfelszolgalat@fuzerradvany.hu

Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Füzérradványi Könyvtárába

könyvtáros

feladat ellátására pályázatot hirdet. A foglalkoztatás jellege: folyamatos jellegű megbízási jogviszony

A munkakörbe tartozó feladatok: Általános könyvtárosi feladatok elvégzése a helyi könyvtárban: könyvtári szolgáltatóhely nyitva tartásáról történő gondoskodás, rendszeres kapcsolattartás a megyei hatókörű városi könyvtárral, olvasószolgálat, programszervezés és lebonyolítás, a könyvtári állomány gondozásában való részvétel, statisztikai adatokat gyűjtése és határidőre továbbítása a megyei hatókörű városi könyvtárnak.

Pályázati feltételek: · magyar állampolgárság · büntetlen előélet · középfokú végzettség (érettségi) · felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: · Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, · Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2020. február 10.

Személyesen Füzérradvány Polgármesteri Hivatalban, emailben az ugyfelszolgalat@fuzerradvany.hu címre.

 

 

Füzérradvány

H I R D E T M É N Y

Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet tervezetének VÉLEMÉNYEZÉSE

Füzérradvány Községi Önkormányzat elkészítette a település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a Településképi rendelet tervezetét..
A település honlapján megtalálható Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet tervezetével kapcsolatban, a már szokásos módon tehetnek észrevételt, javaslatot az érdeklődők (a partnerek).
A partnereket Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.07.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével – véleményezési dokumentumok – kapcsolatban javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek a Füzérradvány Községi Önkormányzat címére (3993 Füzérradvány, Táncsics utca 11. ) történő megküldésével, személyesen a javaslat, vélemény leadásával vagy elektronikus megküldésével az ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu email címre.

A településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelet tervezetével kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – 2017. december 11. napjától 2017. december 27. napjáig adhatják meg postai levélben (Füzérradvány Községi Önkormányzat 3993 Füzérradvány, Táncsics utca 11. szám) vagy elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu). Észrevételeiket, javaslataikat úgy kell elküldeni,hogy az 2017. december 27. napján 16,00 óráig megérkezzen.

A szóbeli tájékoztatás érdekében

lakossági fórum

kerül megrendezésre, melynek időpontja:

2017. december 19. (kedd) 11 óra 30 perc.

Helyszíne: Ifjúsági Tábor Étterme (Füzérradvány, Táncsics utca 12.. szám).

Pandák Pál sk.
polgármester

HIRDETMÉNY
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.07.)önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a kerületi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (Polgármesteri Hivatal 3993 Füzérradvány, Táncsics M utca 11. szám) vagy elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely

2017. augusztus hó 4.nap 10 óra 15 perckor<

kerül megtartásra az Ifjúsági Tábor Éttermében (Füzérradvány, Táncsics M utca 12.szám).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

Köszönet a Füzérradvány és Rozgony  testvér-települési kapcsolat kialakítása alkalmából rendezett eseményhez  nyújtott támogatásért a Bethlen Gábor Alapnak

Köszönet a Füzérradvány és Rozgony testvér-települési kapcsolat kialakítása alkalmából rendezett eseményhez nyújtott támogatásért a Bethlen Gábor Alapnak

Testvér-települési kapcsolat kialakítása Rozgony és Füzérradvány között

Füzérradvány és Rozgony települések ünnepélyes keretek között  testvér-települési megállapodást kötöttek egymással.  2016. augusztus 28-án a Füzérradványi Ifjúsági Táborban nagy sikere volt az esemény kapcsán megrendezett találkozónak. Koncertnek, kulturális bemutatók fűszerezték a rendezvényt. Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásért.

Pandák Pál Füzérradvány polgármestere  rendezvény megnyitóján elmondta, hogy a mai nap fontos a település életében. Füzérradvány és a felvidéki Rozgony település önkormányzata között, hosszas tárgyalások után testvér-települési megállapodás aláírására kerül sor. Ez lehetőséget teremthet a jövőben a további gazdasági és kulturális növekedésre. Kulturális és gazdasági területen szeretnének együttműködni, amelynek révén még szebb, még jobb hellyé kell, hogy váljon a két település,  tudnunk kell majd turisztikai attrakciókat nyújtani az ide látogatóknak. Cél az is, hogy a Füzérradványi Károlyi Kastélyba látogatókat itt tudjuk tartani több vendégéjszakára. Rozgony település ismert történelmi helyszínnel rendelkezik, nagy megtiszteltetés, hogy immár Füzérradvány testvér településének tekinthetjük.

Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke, köszöntőjében elmondta, hogy azért nyújtunk baráti jobbot más önkormányzatoknak, hogy érezzék ők is: hogy bár  a nyelv sokszor elválaszt bennünket, de együtt erősebbek vagyunk.

A rendezvény kapcsán élőzenei koncertet adott a Motíva Zenekar, felavatták az “Égbekiálltó gyökereink” című szabadtéri képzőművészeti alkotást. A “Világ magyarságáért” elismeréssel kitüntetett Dunai Nemzetközi Alkotókört Pandák Pál Füzérradvány polgármestere, a Magyar Kultúra Lovagja hívta meg, hogy XX. fafaragó táborát a Hegyközben, Füzérradványban rendezze. Ennek keretében faragták ki  a monumentális alkotást.

Pandák Pál polgármester

 

MOTÍVA

Motíva Együttes élőzenei koncertje

 

 

Rozgony6

Pandák Pál Füzérradvány polgármester aláír

Rozgony7

Szilágyi Gábor Füzérradvány jegyzője aláírja a testvértelepülési megállapodást

Rozgony8

Ünnepélyes keretek között írták alá a települések vezetői a testvér települési kapcsolatokat megalapozó okmányokat

Rozgony9

A színpadon Nick Ferenc, Németh-Nyima Sándor, Tóthné Szabó Mária a Magyar Kultúra Lovagjai, Papler Pál római kat.plébános, Laczkó Gabriella református lelkész, Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke

Rozgony10

Színpad

Rozgony

Amatőr fellépők is szórakoztatták a publikumot

Rozgony2

A rendezvény résztvevőinek egy csoportja

rozgony3

Papler Pál római katolikus plébános a közösség építésének fontosságát emelte ki

Rozgony5

Szabóné Kémeri Klára a Bodrogközi EGTC igazgatója megköszönte Pandák Pálnak a folyamatos partneri együttműködését

Rozgony4

A Füzérradványi Idősek Klubja tagjai dallal köszöntötték a testvér-települési megállapodás aláírásának nézőközönségét. Felhangzott Füzérradvány Himnusza is. Citerán kísér: Pandák Pál polgármester

Felvidéki barátaink népviseletet öltöttetek a nagy nap tiszteletére

 

 

 

 

 

 Bethlen Gábor Alap2