GDPR

Megjelent: 2013. április 23.

Önkormányzattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő/adatfeldolgozóneve:Füzérradvány Községi Önkormányzat

Címe (hivatalos levelezési cím):3993 Füzérradvány,  Táncsics Mihály út 11.

Honlapjának elérhetősége:http://www.kishutakorjegyzoseg.hu

Telefonszáma:+36 47 570037

Adószáma:15545923-1-05

Törzskönyvi azonosító száma:545925

Képviselője neve:Pandák Pál

Adatvédelmi felelős neve:Harangozóné Vitális Márta Klára

Adatvédelmi felelős elérhetősége:harangozone@kishutakorjegyzoseg.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://www.kishutakorjegyzoseg.hu

Etikai kódex elérhetősége:

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelőfenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Adó szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: A települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, pótlékok, bírságok, a közigazgatás hatósági eljárási illeték elszámolása, kezelése, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézése során kezelt személyes adatok rögzítése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az irat megőrzésének ideje függ az ügy típusától.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Személyi azonosító; Adóazonosító jel; Cím, lakcím

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Ipar-kereskedelmi szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: Önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű elektronikus támogatása, az adatok nyilvántartása, az ügyek elektronikus úton történő intézésének, a jogszabályokban meghatározott KSH és egyéb rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások, közzétételi feladatok elektronikus úton történő személyes adatok kezelése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre (pl. adatszolgáltatás). Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Személyi azonosító; Adóazonosító jel

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Szociális kérelmek

Adatkezelés leírása: Kérelem alapján történő, törvényben meghatározott szociális ellátásokra vonatkozóan kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint Helyi rendelet alapján, az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az ügyfél részére nem állapítható meg szociális ellátás.

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 15 év; Személyi azonosító: 15 év; Adóazonosító jel: 15 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 15 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 15 év; Születési dátum: 15 év; Születési hely: 15 év; Anyja neve: 15 év; Cím, lakcím: 15 év; Gyermek(ek) adatai: 15 év; Aláírás: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Képviselő-testület

 

Az adatkezelés célja: Adók módjára történő behajtások

Adatkezelés leírása: Befizetések, adótartozások behajtása, végrehajtása, adók módjára behajtandó köztartozások iratai során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adók módjára történő behajtása nem lehetséges

Érintettek: Ügyfél, behajtást kérő

Adatok forrása: Adózók nyilvántartása

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 10 év; Személyi azonosító: 10 év; Adóazonosító jel: 10 év; Társadalombiztosítási azonosító jel: 10 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 10 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 10 év; Születési dátum: 10 év; Születési hely: 10 év; Anyja neve: 10 év; Cím, lakcím: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Belügyminisztérium (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez

Adatkezelés leírása: A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lap benyújtása a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. A Korm. határozat 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése. Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg az adatokat elektronikus úton. Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át az illetékes közműszolgáltatóktól is. Az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  alkalmazásával, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A rezsicsökkentési támogatás nem vehető igénybe

Érintettek: Kérelmet benyújtó nyilatkozó

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Aláírás; Nyilatkozó neve, születési neve; Nyilatkozó születési helye, ideje; Nyilatkozó anyja neve; Nyilatkozó lakcíme; Nyilatkozó tartózkodási helye, címe; Nyilatkozó Igénybejelentés szerinti ingatlan címe

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatkezelés jellege: Közös adatkezelés

További adatkezelő(k): BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv (1903 Budapest, Pf.: 314), Belügyminisztérium (1903 Budapest, Pf.: 314)

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Helyi rendeletben szabályozott rendszeres saját ellátások

Adatkezelés leírása: Önkormányzat által biztosított rendszeres segélyek biztosítása, étkezési térítés hozzájárulás során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kérelmező részére a helyi rendeletben meghatározott rendszeres segély nem állapítható meg

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 2 év; Személyi azonosító: 2 év; Adóazonosító jel: 2 év; Társadalombiztosítási azonosító jel: 2 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 2 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 2 év; Születési dátum: 2 év; Születési hely: 2 év; Anyja neve: 2 év; Cím, lakcím: 2 év; Aláírás: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Javaslatok, bejelentések, fogadónappal kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Javaslatok, bejelentések, fogadónapokon keletkezett jegyzőkönyvek és emlékeztetők során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről,  78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A bejelentések, kérelmek, panaszok és a fogadónappal kapcsolatos ügyek nem hajthatók végre.

Érintettek: Ügyfél

Adatok forrása: Ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok: 2 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 2 év; A bejelentésében foglalt további személyes adatok: 2 év; Aláírás: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Más hivatal vagy eljáró szerv, ha saját hatáskörben nem dolgozható fel az eljárás

 

Az adatkezelés célja: Gazdálkodási szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az államháztartás szervezeteinek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek ellátásának biztosítása során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Adóazonosító jel; Cím, lakcím

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése

Adatkezelés leírása: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, adatkezelővel jogviszonyban álló személyek személyes adatainak kezelése (beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett dokumentumok, részvételi jelentkezés, árajánlat, alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásának dokumentumai, szerződés, pályázati dokumentáció, projekt menedzsment, pályázati elszámolás, támogatási források igénybevételéhez, felhasználásához kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése, a támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatása, projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás). Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető személyes adatok megőrzési ideje 2027.12.31., vagy ha a szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a szerződés megszűnésének dátuma.  A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot – ha jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt nem ír elő – a beszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. A 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkérő jogosult a bűnügyi személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Beszerzési eljárás részvétele nem lehetséges

Érintettek: Pályázó képviselője, kapcsolattartói, projektkezelői, a projektben részt vevő további személyek, ajánlattevők, alvállalkozók

Adatok forrása: Pályázat érintettjei vagy szerződéses partnerei

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok; A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok

Különleges személyes adatok: Bűnügyi személyes adatok kezelése (2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során): 0 év (9. cikk (2) a pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek), Támogatáskezelő szerv

 

Az adatkezelés célja: Helyi adóbevallás, adókivetés és a hozzá kapcsolódó ügyek

Adatkezelés leírása: Iparűzési-, gépjármű-, kommunális- és építményadó valamint az ide tartozó adóellenőrzés, adategyeztetés, adókivetés, túlfizetés, téves befizetés, adókedvezményi-mentességi ügyek során keletkezett személyes adatok kezelése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az Önkormányzat az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Ügyfél

Adatok forrása: Adózó, egyéb társhatóságok

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 15 év; Személyi azonosító: 15 év; Adóazonosító jel: 15 év; Születési dátum: 15 év; Születési hely: 15 év; Anyja neve: 15 év; Cím, lakcím: 15 év; Aláírás: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adatkérés esetén

 

Az adatkezelés célja: Köztemetés eljárás

Adatkezelés leírása: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik az ehhez kapcsolódó személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  III. Fejezet , Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 48. § törvény, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Hozzátartozó, elhunyt személy

Adatok forrása: Elhalálozás szerinti anyakönyvvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 25 év; Személyi azonosító: 25 év; Adóazonosító jel: 25 év; Társadalombiztosítási azonosító jel: 25 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 23 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 25 év; Születési dátum: 25 év; Születési hely: 25 év; Anyja neve: 25 év; Cím, lakcím: 25 év; Aláírás: 25 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Nem pályázati forrásból kötött beszerzést megvalósító vállalkozási szerződések

Adatkezelés leírása: Nem pályázati forrásból kötött, beszerzést megvalósító vállalkozási szerződésekkel, a szerződés előkészítésével, megrendelés visszaigazolásával, ill. a szerződés teljesítésével, dokumentálásával kapcsolatos személyes adatok kezelése.   Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat hiánya esetén szerződés nem köthető.

Érintettek: Vállalkozó, magánszemély

Adatok forrása: Szerződés érintettjei

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok: 10 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 10 év; A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Ebtartók nyilvántartása

Adatkezelés leírása: A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek  jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kerül nyilvántartásba, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után

Érintettek: Eb tulajdonosa, tartója

Adatok forrása: Eb tulajdonosa, tartója

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Eb tulajdonosának, tartójának neve: 2 év; Eb tulajdonosának, tartójának címe: 2 év; Eb tartójának telefonszáma: 2 év; Eb tartójának e-mailcíme: 2 év; Adatlapot benyújtó aláírása: 2 év; Állatorvos neve, elérhetősége: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Kijelölt területi állatorvos

 

Az adatkezelés célja: Közterületen alkalmazható bírság ügyek

Adatkezelés leírása: Önkormányzati közterületen alkalmazható, parkolással, engedély nélküli behajtással, köztisztasági szabálysértéssel a köztisztaság védelme, közterületek, közforgalom érdekében helyszíni bírság ügyei során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem kezdeményezhető

Érintettek: Intézkedés és eljárás alá vont személy

Adatok forrása: Eljárás alá vont személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Személyi azonosító: 5 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Születési dátum: 5 év; Születési hely: 5 év; Anyja neve: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Belügyminisztérium (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Illetékes rendőrkapitányság

 

Az adatkezelés célja: Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartása

Adatkezelés leírása: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartása az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások, alapfeladatok biztosítására: a települési önkormányzat  bel- és külterületén élő lakosság napi szolgáltatási gondjainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatások igénybevétele, az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítése során a személyes és különleges adatok kezelése. Adatkezelés a szolgáltatás befejezésének idejéig tart. A falugondnok tevékenységét tevékenységnaplóban kell dokumentálni a keletkező személyes adatokat. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló IV. Fejezet, Szociális szolgáltatások I. cím Az ellátások formái 57. § (1), és a II. cím, Alapszolgáltatások 60. §; helyi rendelet, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szolgáltatás nem vehető igénybe

Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy

Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybevevő neve: 0 év; Szolgáltatást igénybevevő aláírása: 0 év

Különleges személyes adatok: Szolgáltatásnyújtásához szükséges (esetenként különleges) személyes adatok: 0 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Megyei Kormányhivatal

 

Az adatkezelés célja: Mezőőri járulék megállapítása

Adatkezelés leírása: A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A mezőőri járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatkezelés. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján, jegyzői határozat az 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A járulék nem állapítható meg

Érintettek: Mezőőr, termőföld tulajdonosok illetve termőföld haszonbérlők.

Adatok forrása: Termőföld tulajdonosok illetve termőföld haszonbérlők.

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 10 év; Adóazonosító jel: 10 év; Társadalombiztosítási azonosító jel: 10 év; Születési dátum: 10 év; Születési hely: 10 év; Anyja neve: 10 év; Cím, lakcím: 10 év; Aláírás: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Belügyminisztérium (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Intézmény tulajdonában lévő használati és egyéb tárgyak bérleti szerződése

Adatkezelés leírása: Az intézmény tulajdonában lévő használati tárgyak pl. elektronikai berendezések, hangtechnikai felszerelések, székek, asztalok bérbeadásához kapcsolódó szerződés személyes adatainak kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem jöhet létre

Érintettek: Bérlő, szolgáltatást igénybe vevő

Adatok forrása: Bérlő, szolgáltatást igénybe vevő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Születési dátum: 5 év; Születési hely: 5 év; Anyja neve: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Települési címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Magánszemély a település címerére, zászlajára és névhasználatára vonatkozó, helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló, Képviselő-testület rendelete alapján, kérelmet nyújthat be a címer, zászló vagy névhasználatra. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Képviselő-testület helyi rendelete

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a kérelmet a Képviselő-testület elutasítja.

Érintettek: Ügyfél, Szervezet jogi képviselője

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Megyei Levéltár

 

Az adatkezelés célja: Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok

Adatkezelés leírása: Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak kezelésével kapcsolatos személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78.§.; 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem végezhető el.

Érintettek: Pályázatot benyújtó személy

Adatok forrása: Pályázatot benyújtó személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Aláírás: 5 év; Pályázatot benyújtó személy neve: 5 év; Pályázatot benyújtó személy lakcíme: 5 év; Pályázatot benyújtó személy adószáma: 5 év; Pályázatot benyújtó személy születési helye, ideje: 5 év; Pályázatot benyújtó személy anyja neve: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Geoview System Kft. (1134 Budapest Váci út 35/C 5. emelet)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: A pályázatot kiíró támogatáskezelő.

 

Az adatkezelés célja: Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos megkeresések

Adatkezelés leírása: Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos iratok, határozatok során keletkezett személyes adatok kezelése. Ügyiratok: a  78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete Az egységes irattári terv, Különös rész, (Ágazati irányítás, szakigazgatás), C (Szociális igazgatás) részében a C1352 irattári tételszám alapján ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget, így a támogatás folyósítása nem érvényesíthető

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Személyi azonosító; Születési dátum; Születési hely; Anyja neve; Cím, lakcím; Aláírás

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Járási Hivatal

 

Az adatkezelés célja: Vis maior ügyek

Adatkezelés leírása: Árvízkárosultak állami támogatása. Előre nem látott természeti vagy ember álatal okozott katasztrófa esetén a károsultak részére elkülönített állami támogatás során keletkezett személyes adatok kezelése.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról valamint a 9/2011. (II. 15.) Korm. Rendelet, az 1190/2010.(IX.13.) Korm. Határozat Vis Maior, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget

Érintettek: Ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Személyi azonosító: 5 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Születési dátum: 5 év; Születési hely: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Adott esetben Belügyminisztérium

 

Az adatkezelés célja: Települési, területi polgári védelmi szervezet megalakítása

Adatkezelés leírása: Települési, területi polgári védelmi szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos adatkezelés. A természetes személy adatainak kezelése, a személyi állomány nyilvántartása, beosztó határozat, feladatellátás, polgári védelmi kötelezettség és ezzel összefüggő adatszolgáltatási, megjelenési, szolgálatteljesítési céljából.  A területi, települési illetve a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felépítésének létszámának indokoltságát az illetékes igazgató, kirendeltségvezető és a gazdálkodó szerv vezetője legalább háromévente felülvizsgálja, és intézkedik a szükséges módosítások átvezetésére. Az adatkezelés a megszüntető határozat hatályba lépésével 3 éven belül megszűnik, a beosztó határozat jogerőre emelkedése és a hivatásos katasztrófavédelmi területi szerve tájékoztatása után törölni kell.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Magyarország alaptörvénye, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 72. §; 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 19. §. (2), 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Név, (leánykori név): 3 év; Anyja neve: 3 év; Születési helye, ideje: 3 év; Személyi igazolvány száma: 3 év; Lakóhelye: 3 év; Neme: 3 év; Telefonszám: 3 év; Elektronikus levélcím: 3 év; Tartózkodási helye: 3 év; Munkahely megnevezése, szervezeti beosztása: 3 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Az adatkezelés célja: Polgári védelmi mentesség

Adatkezelés leírása: A települési, területi polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség során személyes illetve különleges adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Magyarország alaptörvénye, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 72. §; 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 19. §. (2), 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a mentesség nem érvényesíthető.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név, (leánykori név): 10 év; Anyja neve: 10 év; Születési helye, ideje: 10 év; Személyi igazolvány száma: 10 év; Lakcím: 10 év; Adóazonosító jel: 10 év

Különleges személyes adatok: Szakorvosi vélemény: 10 év (9. cikk (2) b pont ); Egyéb orvosi igazolás: 10 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Az adatkezelés célja: Polgári védelmi terv

Adatkezelés leírása: A települést átfogó polgári védelmi terv és adattár készítése során a beosztott személyek adatainak kezelése a kiértesítő és riasztási tervben, a kijelölt befogadó és melegedő helyek tervezetében és egyéb kapcsolódó tervekben, nyilvántartásokban. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (Pvtv.) 3. § (3), valamint 20. § (1) bekezdése, Magyarország alaptörvénye, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 72. §; 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 19. §. (2), 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Név, (leánykori név); Anyja neve; Születési helye, ideje; Személyi igazolvány száma; Lakcím, értesítési cím; Adóazonosító jel; Telefonszám

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

 

Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése

Adatkezelés leírása: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének célja az adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig. A közérdekű adatok az érintett beleegyezése nélkül megismertethetőek.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 28. §., 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatigénylés nem lehetséges

Érintettek: Adatigénylő, adatigényléssel érintett

Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adatigénylő neve: 2 év; Adatigénylő lakcíme: 2 év; Adatigénylő aláírása: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Közterület foglalási- használati engedély

Adatkezelés leírása: Közterület foglalási- használati engedélyezési eljárás során személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja és az irat selejtezéséig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján, 78/2012 BM rendelet (XII.28.) egysges irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat során az engedély nem adható ki.

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Aláírás: 0 év; Kérelmező neve: 5 év; Kérelmező születési helye, ideje: 5 év; Kérelmező anyja neve: 5 év; Kérelmező lakcíme: 5 év; Kérelmező elérhetősége: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Meg nem fizetett tartozások, behajtás és végrehajtás kezdeményezése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CL. az adózás rendjéről szóló törvény, a 2017. évi CLIII. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A végrehajtás érvényesítése elmarad.

Érintettek: Ügyfél, behajtást kérő

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 30 év; Személyi azonosító: 30 év; Adóazonosító jel: 30 év; Társadalombiztosítási azonosító jel: 30 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 30 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 30 év; Születési dátum: 30 év; Születési hely: 30 év; Anyja neve: 30 év; Cím, lakcím: 30 év; Aláírás: 30 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Végrehajtást kérő szerv

 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-      az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-      az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-      az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-      az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-      az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbségetélvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-          a személyes adatok gyűjtésére információstársadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

-      amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-      amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely azérintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagyaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett aztmásként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu

 

Településüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozóneve:Füzérradvány Községi Önkormányzat

Címe (hivatalos levelezési cím):3993 Füzérradvány,  Táncsics Mihály út 11.

Honlapjának elérhetősége:http://www.kishutakorjegyzoseg.hu

Telefonszáma:+36 47 570037

Adószáma:15545923-1-05

Törzskönyvi azonosító száma:545925

Képviselője neve:Pandák Pál

Adatvédelmi felelős neve:Harangozóné Vitális Márta

Adatvédelmi felelős elérhetősége:harangazonoe@kishutakorjegyzoseg.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://www.kishutakorjegyzoseg.hu

Etikai kódex elérhetősége:

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelőfenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás

Adatkezelés leírása: Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás lakossági kérelem és bejelentés alapján kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről, valamint az Info tv., ÁKR, 346/2008. (XII.30.) Korm. Rend, Info. tv., 78/2012. (XII.28.) BM rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén, engedély nem adható ki.

Érintettek: Bejelentő kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Útburkolattal kapcsolatos bejelentés

Adatkezelés leírása: Önkormányzati tulajdonban lévő közterület, közút útburkolati híbáinak bejelentés alapján történő javítása során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget

Érintettek: Bejelentő ügyfél

Adatok forrása: Bejelentő ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Csapadékvíz csatorna zárttá tétel, kiépítés, átalakítás, bővítés kérelem

Adatkezelés leírása: Csapadékvíz csatorna zárttá tétel, kiépítés, átalakítás, bővítés. Településen csapadékvíz elvezetése, csatorna kiépítése ezek tisztán tartása lakossági kérelem, bejelentés alapján kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén, eljárás nem indítható.

Érintettek: Bejelentő

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás, lakásbérleti szerződés megszűnése

Adatkezelés leírása: Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek, Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás, helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyekben kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat hiánya esetén a szerződés nem köthető meg.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Személyi azonosító: 5 év; Adóazonosító jel: 5 év; Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Születési dátum: 5 év; Születési hely: 5 év; Anyja neve: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Közútkezelő hozzájárulás kérelme

Adatkezelés leírása: Közútkezelői hozzájárulás kérése, járda kiépítéséhez, meglévő járda felújításához, útcsatlakozás (gépkocsi beálló) kiépítéséhez, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez, módosításához,  egyéb a közterületet érintő beavatkozáshoz, közterület korlátozásához (rendezvény, árusítás) szükséges személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988 (IV.24.) MT rendelet, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A hozzájárulás nem adatható meg

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 2 év; Személyi azonosító: 2 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 2 év; Születési dátum: 2 év; Születési hely: 2 év; Anyja neve: 2 év; Cím, lakcím: 2 év; Aláírás: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Tulajdonosi hozzájárulás

Adatkezelés leírása: Tulajdonosi hozzájárulás kérelem beadása szennyvíz, ivóvíz, gáz, elekromos vezeték stb. ingatlanba történő bekötés esetén,  közterület vagy közút bontása esetén kzelt személyes adatok.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet,  valamint a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A tulajdonosi hozzájárulás nem adható ki.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 2 év; Személyi azonosító: 2 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 2 év; Születési dátum: 2 év; Születési hely: 2 év; Cím, lakcím: 2 év; Képmás: 2 év; Aláírás: 2 év; Tervdokumentáció: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Parlagfű elleni védekezés

Adatkezelés leírása: A helyben szokásos módon a jegyző felhívást intéz a lakossághoz, hogy a parlagfű elleni védekezést kötelesek végrehajtani, illetve hogy a védekezés elmulasztása bírságot von maga után. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól, valamint a 2008. évi XLVI. törvény, Info. tv., 78/2012. (XII.28.) BM rendelet alapján 2008. évi XLVI. törvény 17. §-a, 50. §-a, 59. §-a, 60. §-a, ill. 64. §-a – 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet – 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet – 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, valmaint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Bejelentő, kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Bejelentő, kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: Adott esetben Területileg Illetékes Kormányhivatal.

 

Az adatkezelés célja: Községüzemeltetési ajánlatkéréssel kapcsolatos adatok kérése

Adatkezelés leírása: Községüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiegészítő munkálatok elvégzéséhez, szerződéskötés közbeszerzés nélkül. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződéskötés nem köthető meg

Érintettek: Ügyfél, városüzemeltető

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 8 év; Személyi azonosító: 8 év; Adóazonosító jel: 8 év; Születési dátum: 8 év; Születési hely: 8 év; Cím, lakcím: 8 év; Aláírás: 8 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

 

Az adatkezelés célja: Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, figyelmeztetés ügyek

Adatkezelés leírása: Közterület tisztán tartása, felügyelete, valamint a lakóingatlan előtti terület járda árok tisztán tartása annak gaz- és gyommentesítésének ellenőrzése, tulajdonos figyelemztetése során kezelt személyes adatok kezelése. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés közérdekű/közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, valamint helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az eljárás nem lehetséges

Érintettek: Ingatlan tulajdonos

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Személyi azonosító: 5 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Születési dátum: 5 év; Születési hely: 5 év; Anyja neve: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Parkok és játszóterek fenntartása, karbantartása

Adatkezelés leírása: Parkok és játszóterek fenntartása és karbantartása lakossági bejelentés alapján kezelt személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról, valamint helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem indítható

Érintettek: Kérelmező, bejelentő ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Forgalomtechnikai beavatkozások kérelem alapján

Adatkezelés leírása: Lakossági kérelem, bejelentés alapján, a lakott területen belüli  sebességszabályozás forgalomcsillapítás, fekvőrendőr elhelyezése, kialakítása, sebességmérő és sebességjelző táblák kihelyezése ügyekben kezelt személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről Alaptörvény, Mötv., 2013. évi L. tv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, 2011 évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról valamint a 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól figyelembevételével

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kérelem elutasításra kerül

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Személyi azonosító: 5 év; Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 5 év; Születési hely: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület)

Címzettek: Területileg Illetékes Megyei Kormányhivatal felé továbbítja.

 

Az adatkezelés célja: Zöldfelületi és kommunális kérelem ügyek

Adatkezelés leírása: Bejelentés alapján kérhető az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek kialakítása, megszüntetése, átalakítása, fenntartása (szervezett, rendszeres tisztántartása, portalanítása, általános jellegű takarítás, hóakadály-mentesítés, síkosság-mentesítés, a szilárd burkolatú utak tisztántartása, szeméttárolók kihelyezésa, ürítése) során kezelt személyes adatok kezelése.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. , a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény, valamint  az országos Településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Kormányrendelet figyelembevételével, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem indítható

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: Megyei Kormányhivatal

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárás jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékkal kapcsolatosan

Adatkezelés leírása: Közterületen jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék, személygépjármű roncs lakossági bejelntés ügyek, közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról, valamint a 1999. évi LXIII. a közterület-felügyeletről szóló törvény és helyi rendelet alkalmazása, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem indítható

Érintettek: Bejelentő ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Övezetek kialakítása, lakossági kezdeményezésre

Adatkezelés leírása: Forgalomcsillapított övezeetek kialakítása lakossági bejelentés alapján, a jogszabályok figyelembevételével. Ide értendő a Lakó- pihenő övezet, egyirányú út, forgalmas helyek sebességcsökkentése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás, videófelvétel: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Parkolási probléma, parkoló fejlesztés

Adatkezelés leírása: Parkolókkal és hozzá kapcsolódó problémák, észrevételek bejelentések, kérelmek során személyes adatok kezelése. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, helyi rendelet alapján, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem indítható, az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget

Érintettek: Kérelmező

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 10 év; Cím, lakcím: 10 év; Telefonszám: 10 év; E-mail cím: 10 év; Aláírás: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: Adott esetben Területileg Illetékes Kormányhivatal.

 

Az adatkezelés célja: Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása

Adatkezelés leírása: Mozgáskorlátozott parkolók kialakítása, lakossági bejelntés és kérelem alapján kezelt személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, valamint az Alaptörvény, Mötv., 2013. évi L. tv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, 2011 évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, valamint a Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem idítható

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 10 év; Cím, lakcím: 10 év; Telefonszám: 10 év; E-mail cím: 10 év; Képmás: 10 év; Aláírás: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Adott esetben Területileg Illetékes Kormányhivatal

 

Az adatkezelés célja: Vízkárokkal kapcsolatos bejelentés

Adatkezelés leírása: Településen érintett vízkárral érintett ingatlanokkal kapcsolatos bejelentések, ezek elhárítása és károk enyhítése, valamint ár- és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos ügyek során kezelt személyes adatok kezelése. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról valamint helyi rendelet alapján, a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adatok hiánya esetén a kárenyhítés teljesítése a kárusolt részére nem biztosítható.

Érintettek: Bejelentő károsult

Adatok forrása: Bejelentő károsult

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Születési dátum: 5 év; Születési hely: 5 év; Cím, lakcím: 5 év; Telefonszám: 5 év; E-mail cím: 5 év; Képmás: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-      az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-      az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-      az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-      az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-      az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbségetélvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-          a személyes adatok gyűjtésére információstársadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

-      amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-      amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely azérintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagyaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett aztmásként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu

 

Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozóneve:Füzérradvány Községi Önkormányzat

Címe (hivatalos levelezési cím):3993 Füzérradvány,  Táncsics Mihály út 11.

Honlapjának elérhetősége:http://www.kishutakorjegyzoseg.hu

Telefonszáma:+36 47 570037

Adószáma:15545923-1-05

Törzskönyvi azonosító száma:545925

Képviselője neve:Pandák Pál

Adatvédelmi felelős neve:Harangozóné Vitális MártaKlára

Adatvédelmi felelős elérhetősége:harangozone@kishutakorjegyzoseg.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://www.kishutakorjegyzoseg.hu

Etikai kódex elérhetősége:

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelőfenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Elektronikus iratkezelés, iktatás (ASP szakrendszer)

Adatkezelés leírása: Elektronikus iratkezelés, iktatás, általános ügyintézési tevékenységek támogatása (küldemények átvétele, érkeztetés, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattározás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés) során keletkezett személyes adatok kezelése. A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ az ügy típusától.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Iratkezelési szabályzat valamint a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, valamint a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél, természetes személy

Adatok forrása: Érintett ügyfél, természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Az iktatott dokumentumon szereplő személyes adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Iratkezelés, iktatás

Adatkezelés leírása: Iratkezelés, iktatás, általános ügyintézési tevékenységek támogatása (küldemények átvétele, érkeztetés, felbontás, szignálás, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattározás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés, stb.). A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ az ügy típusától.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Iratkezelési szabályzat, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél, természetes személy

Adatok forrása: Érintett ügyfél, természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Az iktatott dokumentumon szereplő személyes adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás)

Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv közérdekből vagy közhatalom gyakorlása érdekében a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelése (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza

Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek

Adatok forrása: Ügytípustól függő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (jogi kötelezettség teljesítése)

Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv jogi kötelezettségének teljesítése érdekében a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza

Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek

Adatok forrása: Ügytípustól függő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Név

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (ügyfél kérelme/hozzájárulása alapján)

Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv az ügyfél kérelme alapján, a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza

Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek

Adatok forrása: Ügytípustól függő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Név

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

 

Az adatkezelés célja: Elektronikus ügyintézés

Adatkezelés leírása: Ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyekben az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részéről az ügy elintézéséhez szükséges adatkezelés.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vétele céljából.   A Portál egyéb szolgáltatásai, az ügyindítás, elektronikus űrlap beküldése, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatás alkalmazásához, azonosításhoz kötöttek. Az azonosítás érdekében a Portál a KAÜ szolgáltatás oldalára irányítja át az ügyfelet, az általános szerződési feltételek a Portálon elérhetőek.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Elektronikus ügyintézésre nem kerül sor

Érintettek: Ügyfelek, meghatalmazottak

Adatok forrása: ASP rendszert igénybe vevő önkormányzat természetes személy és jogi személy ügyfelei

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Elektronikus ügyintézéshez szükséges személyes adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

 

Az adatkezelés célja: Hirdetmények elektronikus úton történő kézbesítése

Adatkezelés leírása: Hirdetmények elektronikus úton történő közzététele, adóvégrehajtás adótartozás, bírósági eljárás és más közigazgatasági szerv megkeresése során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CLI. Törvény az adóigazgatási rendtartásról 77/A.§. Hirdetményi közlés, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 5/2017. (IV. 20.) IM rendelet a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv, Általános rész)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Az eljárásban érintett személy.

Adatok forrása: Eljáró hatóság

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 2 év; Adóazonosító jel: 2 év; Cím, lakcím: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése

Adatkezelés leírása: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének célja az adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig. A közérdekű adatok az érintett beleegyezése nélkül megismertethetőek.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.  Közérdekű adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 28. §., 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatigénylés nem lehetséges

Érintettek: Adatigénylő, adatigényléssel érintett

Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adatigénylő neve: 2 év; Adatigénylő lakcíme: 2 év; Adatigénylő aláírása: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Panasz és a közérdekű bejelentés

Adatkezelés leírása: Panaszok és a közérdekű bejelentések kezelése, rögzítés, elbírálást megalapozó vizsgálat, elbírálás, a szükséges intézkedések megtétele céljából. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.” A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Szóban vagy személyesen tett bejelentés esetén bejelentő kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, írásban tett bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell. Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető. A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1.§ (1), 16. §., 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv) 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kötelező adatszolgáltatás

Érintettek: Panaszos, bejelentő, bejelentésben érintett személy

Adatok forrása: Panaszos, bejelentő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok: 2 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 2 év; A bejelentésében foglalt további személyes adatok: 2 év; Aláírás (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével): 13 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (2013. évi CLXV. törvény 1. § (5), 3. § (3))

 

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak. Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig  vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 5 évig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét

Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők

Adatok forrása: Érdeklődők

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Érdeklődő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Érdeklődő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai: Visszavonásig vagy 5 év; Önként megadott egyéb személyes adatok: Visszavonásig vagy 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

 

Az adatkezelés célja: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése

Adatkezelés leírása: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, adatkezelővel jogviszonyban álló személyek személyes adatainak kezelése (beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett dokumentumok, részvételi jelentkezés, árajánlat, alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásának dokumentumai, szerződés, pályázati dokumentáció, projekt menedzsment, pályázati elszámolás, támogatási források igénybevételéhez, felhasználásához kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése, a támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció ellenőrzések során való bemutatása, projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás). Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető személyes adatok megőrzési ideje 2027.12.31., vagy ha a szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a szerződés megszűnésének dátuma.  Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot – ha jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt nem ír elő – a beszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. A 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkérő jogosult a bűnügyi személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Beszerzési eljárás részvétele nem lehetséges

Érintettek: Pályázó képviselője, kapcsolattartói, projektkezelői, a projektben részt vevő további személyek, ajánlattevők, alvállalkozók

Adatok forrása: Pályázat érintettjei vagy szerződéses partnerei

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok; A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok

Különleges személyes adatok: Bűnügyi személyes adatok kezelése (2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja szerinti beszerzés során): 0 év (9. cikk (2) a pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek), Támogatáskezelő szerv

 

Az adatkezelés célja: GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés

Adatkezelés leírása: Adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása GDPReg  adatkezelési nyilvántartó szoftver támogatással. Adatvédelmi incidensek, érintetti igények nyilvántartása, kezelése, dokumentálása, az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása céljából.  Adatkezelés ideje a természetes személyhez rendelt egyedi adatkezelések idejétől függő, annak lejártáig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogi kötelezettségét (bekövetkezhet a személyes adatok jogtalan tárolása és kezelése, valamint hatósági elmarasztalások)

Érintettek: Adatkezelő, adatfeldolgozó természetes személy ügyfelei, személyes adatkezelésben érintettek

Adatok forrása: Érintett, ügyfél, természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmet benyújtó érintett azonosító adatai; Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, eredménye; Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

GDPReg Kft. (3715 Gesztely, Sport u. 15.)

 

Az adatkezelés célja: Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása állami és önkormányzati szervek esetén

Adatkezelés leírása: Állami és önkormányzati szervek esetén az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe, helyiségekbe történt ügyfél/látogatói belépésekről szóló információk megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, a belépő személyek adatainak kezelése, biztonsági esemény esetén a látogatói belépésekről szóló információk átvizsgálása, jogsértések felderítésének elősegítése. Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke: Az állami és önkormányzati szervek esetén a nemzet érdekében kiemelten fontos, törvényi és társadalmi elvárás is a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. Adatkezelőnek ellenőrzi kell egyes elektronikus információs rendszerek esetén a rendszereknek helyt adó létesítményekbe történt fizikai hozzáféréseket annak érdekében, hogy észlelje a fizikai biztonsági eseményt és reagáljon arra, át kell vizsgálnia a fizikai hozzáférésekről készült naplókat, ha a rendelkezésre álló információk jogosulatlan fizikai hozzáférésre utalnak.  Az ügyfél/látogatói belépések nyilvántartásának megőrzési idejét – vonatkozó jogszabály hiányában – Adatkezelő egyedileg határozta meg.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe, helyiségekbe a belépés nem történhet meg, ügyintézésre egyéb módon (elektronikus úton vagy telefonon) kerülhet sor

Érintettek: Belépő ügyfél, látogató

Adatok forrása: Belépő ügyfél, látogató

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Belépő neve: 1 hónap; Belépő aláírása (Adatkezelő döntése esetén): 1 hónap

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása

Adatkezelés leírása: Adatkezelő  létesítményeibe, helyiségekbe történt ügyfél/látogatói belépések felügyelete, információk megőrzése, az élet- és vagyonbiztonság, üzleti titok védelme, a területére belépők azonosítása, a belépő személyek adatainak kezelése, biztonsági esemény esetén a látogatói belépésekről szóló információk átvizsgálása, jogsértések felderítésének elősegítése. Adatkezelő érdekmérlegelés alapján kezeli a személyes adatot, érdekmérlegelésben megállapította jogos érdekét.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A védett területre a belépés nem történhet meg, személyes ügyintézés nem lehetséges

Érintettek: Belépő ügyfél, látogató

Adatok forrása: Belépő ügyfél, látogató

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Belépő neve: 1 hónap; Belépő aláírása (Adatkezelő döntése esetén): 1 hónap

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

 

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés adott állás betöltésére

Adatkezelés leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok  kezelése,  az álláskeresők  nyilvántartása,  az  álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot  benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk szervezése adott állás betöltéséig.  Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is.  A cél megvalósulását követően, az állás betöltésekor vagy a pályázatot benyújtó visszalépésekor a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok (az adatokból levont, az érintettre vonatkozó következtetés, a pályázóról készült feljegyzés is) törlésre/megsemmisítésre kerülnek. A felvételi eljárás folyamata során – kizárólag ebből az adatkezelési célból – munkáltató megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, nyilvános információit.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan. Adatszolgáltatás elmaradása befolyásolhatja Adatkezelő döntését az állás betöltésével kapcsolatban vagy az érintett értesítését

Érintettek: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó

Adatok forrása: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: Visszavonásig vagy 0 év; Megadott telefonszám/email cím/levelezési cím kapcsolattartáshoz, értesítéshez: Visszavonásig vagy 0 év; Önéletrajzban megadott készségekre, kompetenciákra, nyelvtudásra vonatkozó, pozíció ellátáshoz szükséges, egyéb, pl. korábbi munkahelyi tapasztalatra vonatkozó információ: Visszavonásig vagy 0 év; Pályázóról készült feljegyzés: Visszavonásig vagy 0 év; Önként megadott egyéb személyes adatok: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

 

Az adatkezelés célja: Munkaerő toborzás, önéletrajz kezelés, folyamatos pályáztatás

Adatkezelés leírása: Álláspályázatok, önéletrajzok  kezelése,  az álláskeresők  nyilvántartása,  az  álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot  benyújtók személyre szabott értesítése, személyes interjúk folyamatos szervezése. Az önkéntesen benyújtott önéletrajzok esetenként tartalmazhatnak az adott állás betöltéséhez nem szükséges adatokat is. Adatkezelés időtartamát Adatkezelő határozza meg, arról tájékoztatást ad (ellenkező tájékoztatás hiányában a benyújtástól számított 1 év). Adatkezelés időtartamának lejártakor, a cél megvalósulását követően (ha az állás betöltése nem szükséges, az önéletrajzot benyújtóval az adott jogviszony létrejön), vagy a benyújtó visszalép, visszavonja hozzájárulását, a beérkezett önéletrajzok, feljegyzések, dokumentumok (az adatokból levont, az érintettre vonatkozó  következtetés, a pályázóról készült feljegyzés is) törlésre/megsemmisítésre kerülnek. A  felvételi  eljárás  folyamata során munkáltató megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, nyilvános információit.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés, valamennyi adatra vonatkozóan. Adatszolgáltatás elmaradása befolyásolhatja Adatkezelő döntését az állás betöltésével kapcsolatban vagy az érintett értesítését

Érintettek: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó

Adatok forrása: Álláspályázatot, önéletrajzot benyújtó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: Visszavonásig vagy 1 év; Megadott telefonszám/email cím/levelezési cím kapcsolattartáshoz, értesítéshez: Visszavonásig vagy 1 év; Önéletrajzban megadott készségekre, kompetenciákra, nyelvtudásra vonatkozó, pozíció ellátáshoz szükséges, egyéb, pl. korábbi munkahelyi tapasztalatra vonatkozó információ: Visszavonásig vagy 1 év; Pályázóról készült feljegyzés: Visszavonásig vagy 1 év; Önként megadott egyéb személyes adatok: Visszavonásig vagy 1 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

 

Az adatkezelés célja: Statisztikai célú cookie

Adatkezelés leírása: Teljesítményt biztosító cookie, weboldal látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő). Statisztikai jellegű adatgyűjtés a weboldal látogatók keresési szokásairól, technikai információkról (pl. IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal). Google analytics használati statisztika (a weboldal első látogatása/cookie elfogadást követően, további információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/). Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, böngésző beállítással történő cookie letiltásáig.  Az érintett a weboldal beállításoktól függően megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) az alábbi plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.  A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés időtartama egyedi, üzemeltető által beállított.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Weboldal bizonyos funkcióinak korlátozott működése. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű

Érintettek: Honlap látogatók

Adatok forrása: Szolgáltató webszervere

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: egyedileg meghatározott adat(ok), pl.  az IP cím, a látogató által használt operációs  rendszer és böngésző típusát és más információk: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Címzettek: honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő, pl. Google

 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-      az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-      az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-      az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-      az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-      az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbségetélvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-          a személyes adatok gyűjtésére információstársadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

-      amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-      amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely azérintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagyaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett aztmásként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu