HÍREK

Megjelent: 2018. december 23.

Meghívó Mozdulj meg Radvány (magyar szöveg)

Mozdulj meg Radvány

Meghívó Mozdulj meg Radvány

Sport kulturális találkozó

Sport kulturális találkozó

Füzérradvány
H I R D E T M É N Y

Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet tervezetének VÉLEMÉNYEZÉSE

Füzérradvány Községi Önkormányzat elkészítette a település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a Településképi rendelet tervezetét..
A település honlapján megtalálható Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet tervezetével kapcsolatban, a már szokásos módon tehetnek észrevételt, javaslatot az érdeklődők (a partnerek).
A partnereket Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.07.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével – véleményezési dokumentumok – kapcsolatban javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek a Füzérradvány Községi Önkormányzat címére (3993 Füzérradvány, Táncsics utca 11. ) történő megküldésével, személyesen a javaslat, vélemény leadásával vagy elektronikus megküldésével az ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu email címre.

A településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelet tervezetével kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – 2017. december 11. napjától 2017. december 27. napjáig adhatják meg postai levélben (Füzérradvány Községi Önkormányzat 3993 Füzérradvány, Táncsics utca 11. szám) vagy elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu). Észrevételeiket, javaslataikat úgy kell elküldeni,hogy az 2017. december 27. napján 16,00 óráig megérkezzen.

A szóbeli tájékoztatás érdekében

lakossági fórum

kerül megrendezésre, melynek időpontja:

2017. december 19. (kedd) 11 óra 30 perc.

Helyszíne: Ifjúsági Tábor Étterme (Füzérradvány, Táncsics utca 12.. szám).

Pandák Pál sk.
polgármester

HIRDETMÉNY
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.07.)önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a kerületi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (Polgármesteri Hivatal 3993 Füzérradvány, Táncsics M utca 11. szám) vagy elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely

2017. augusztus hó 4.nap 10 óra 15 perckor<

kerül megtartásra az Ifjúsági Tábor Éttermében (Füzérradvány, Táncsics M utca 12.szám).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

 

Megjelent: 2020. február 04.

 

 

 

Köszönet a Füzérradvány és Rozgony  testvér-települési kapcsolat kialakítása alkalmából rendezett eseményhez  nyújtott támogatásért a Bethlen Gábor Alapnak

Köszönet a Füzérradvány és Rozgony testvér-települési kapcsolat kialakítása alkalmából rendezett eseményhez nyújtott támogatásért a Bethlen Gábor Alapnak

Testvér-települési kapcsolat kialakítása Rozgony és Füzérradvány között

Füzérradvány és Rozgony települések ünnepélyes keretek között  testvér-települési megállapodást kötöttek egymással.  2016. augusztus 28-án a Füzérradványi Ifjúsági Táborban nagy sikere volt az esemény kapcsán megrendezett találkozónak. Koncertnek, kulturális bemutatók fűszerezték a rendezvényt. Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásért.

Pandák Pál Füzérradvány polgármestere  rendezvény megnyitóján elmondta, hogy a mai nap fontos a település életében. Füzérradvány és a felvidéki Rozgony település önkormányzata között, hosszas tárgyalások után testvér-települési megállapodás aláírására kerül sor. Ez lehetőséget teremthet a jövőben a további gazdasági és kulturális növekedésre. Kulturális és gazdasági területen szeretnének együttműködni, amelynek révén még szebb, még jobb hellyé kell, hogy váljon a két település,  tudnunk kell majd turisztikai attrakciókat nyújtani az ide látogatóknak. Cél az is, hogy a Füzérradványi Károlyi Kastélyba látogatókat itt tudjuk tartani több vendégéjszakára. Rozgony település ismert történelmi helyszínnel rendelkezik, nagy megtiszteltetés, hogy immár Füzérradvány testvér településének tekinthetjük.

Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke, köszöntőjében elmondta, hogy azért nyújtunk baráti jobbot más önkormányzatoknak, hogy érezzék ők is: hogy bár  a nyelv sokszor elválaszt bennünket, de együtt erősebbek vagyunk.

A rendezvény kapcsán élőzenei koncertet adott a Motíva Zenekar, felavatták az “Égbekiálltó gyökereink” című szabadtéri képzőművészeti alkotást. A “Világ magyarságáért” elismeréssel kitüntetett Dunai Nemzetközi Alkotókört Pandák Pál Füzérradvány polgármestere, a Magyar Kultúra Lovagja hívta meg, hogy XX. fafaragó táborát a Hegyközben, Füzérradványban rendezze. Ennek keretében faragták ki  a monumentális alkotást.

Pandák Pál polgármester

 

MOTÍVA

Motíva Együttes élőzenei koncertje

 

 

Rozgony6

Pandák Pál Füzérradvány polgármester aláír

Rozgony7

Szilágyi Gábor Füzérradvány jegyzője aláírja a testvértelepülési megállapodást

Rozgony8

Ünnepélyes keretek között írták alá a települések vezetői a testvér települési kapcsolatokat megalapozó okmányokat

Rozgony9

A színpadon Nick Ferenc, Németh-Nyima Sándor, Tóthné Szabó Mária a Magyar Kultúra Lovagjai, Papler Pál római kat.plébános, Laczkó Gabriella református lelkész, Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke

Rozgony10

Színpad

Rozgony

Amatőr fellépők is szórakoztatták a publikumot

Rozgony2

A rendezvény résztvevőinek egy csoportja

rozgony3

Papler Pál római katolikus plébános a közösség építésének fontosságát emelte ki

Rozgony5

Szabóné Kémeri Klára a Bodrogközi EGTC igazgatója megköszönte Pandák Pálnak a folyamatos partneri együttműködését

Rozgony4

A Füzérradványi Idősek Klubja tagjai dallal köszöntötték a testvér-települési megállapodás aláírásának nézőközönségét. Felhangzott Füzérradvány Himnusza is. Citerán kísér: Pandák Pál polgármester

Felvidéki barátaink népviseletet öltöttetek a nagy nap tiszteletére

 

 

 

 

 

 Bethlen Gábor Alap2

 

A Hazahúzó 2018. november 22.-i adásában szerepelt Szabóné Fisser Ágnes

 

 

 

 

Broczkó Barna festőművész Füzérradványnak adományozott egy, a faluról készült montázsképet.

Broczkó Barna festőművész montázs képet készített Füzérradvány életéről

Broczkó Barna festőművész montázs képet készített Füzérradvány életéről

Művésztábor

 
Zempléni Rajztanárok 2018-as tábora

Kilencedik alkalommal tartják a Zemplén Rajztanárok Alkotókörének Táborát Füzérradványban az Ifjúsági Táborban. Nagy megtiszteltetésnek tartjuk ezt. Nekik köszönhetjük az Art Galériát, a falu logóját, Füzérradvány jó hírének terjesztését.

 

 

 

 

DSCN0033

 

 

DSCN0069

DSCN0067

 

 

2016 évi művésztábor

2016. július 4.-én, hétfőn a füzérradványi Ifjúsági Táborban a Zempléni Művésztanárok Alkotókörének tábora.

 

Nagy István festőművész képe  http://www.nagyistvan.com/
Nagy István festőművész képe

http://www.nagyistvan.com/

Az Art Galéria új képekkel gazdagodott

Kis Mária festőművész képe a Sárospataki várról
Kis Mária festőművész képe a Sárospataki várról
Bróczkó Barna festőművész képe a Füzéri várról
Bróczkó Barna festőművész képe a Füzéri várról

Nagy örömünkre visszatérő vendégeink között tudhatjuk a Zempléni Művésztanárok Alkotókörét. Július első hetében a Füzérradványi Ifjúsági Tábor adott helyet a művésztábornak. Az Art Galéria képeit újakkal gazdagították. Itt tartózkodásuk alatt szokás szerint rendeztek egy ideiglenes kiállítást az ebédlőben.

 

 

 

 

Ideiglenes kiállítás az ebédlőben
Ideiglenes kiállítás az ebédlőben
Művésztanárok a tábor kertjében
Művésztanárok a tábor kertjében
Hornyák Pál, Horváth Zoltán, Völgyi Antal
Hornyák Pál, Horváth Zoltán, Völgyi Antal

Borsos István encsi képzőművész szobrot készít a Füzérradványi Ifjúsági Tábor kertjében a Zempléni Rajztanárok Alkotó körének táborában.

Horváth Zoltán Nyiregyháza

Hornyák Pál múvésztanár a Zempléni rajztanárok alkotókörének egyik tagja festHornyák Pál múvésztanár a Zempléni rajztanárok alkotókörének egyik tagja fest

A Füzérradványi Ifjúsági Táborban rendszeresen alkotótábort tart a Zempléni Rajztanárok AlkotóköreA Füzérradványi Ifjúsági Táborban rendszeresen alkotótábort tart a Zempléni Rajztanárok Alkotóköre

2015. július 17. Írótábor

Hatodik alkalommal volt írótábor Füzérradványban. 2015. július 17-én a Füzérradványi Ifjúsági Tábor ebédlőjében megörvendeztették a falu lakóit, az Idősek Klubja tagjait, dolgozóit egy emlékezetes műsorral az írótábor művészei.
A cél az volt, hogy mindenki részesüljön abból, ami itt fogant az alkotókban. Csordás Barbara – versek, Vékás Sándor versek, Nagy Gábor regényrészlet, Pável Colton István – Szilánkok, Hajdú Erika (Ordo) versek, Esztó Bernát- novella, Litván Ádám performansz, Nagy Imre vers Fábián Franciska versek, Hajós Eszter ének. Zenét szolgáltatott: Rejtő – Szecsődy duó.
Szecsődy Péter megnyitó szavai szerint Füzérradvány egy kultikus hely. Nagyon jól érzik itt magukat, visszavágynak a községbe.

2015. július 10. Rozványi Dávid író-olvasó találkozó

Háttérben az Solymári Óvoda falára festett kép
Előadás közben (Tóth Emese fotója)

Nagy érdeklődés mellett megtartotta író-olvasó találkozóját Rozványi Dávid író, költő, közgazdász a Füzérradványi Ifjúsági Tábor ebédlőjében 2015. július 10-én 18.00-órától.  Több füzérradványi tehetséges segítője is volt az írónak, akik előadták novelláit és verseit: Klubert Nikolett, Dandás Alexandra és Makó László. Képünkön Rozványi Dávid író látható, háttérben kivetítve az egyik hidegkúti óvoda kerítésének rajza látható, mely az írót a Zemplén-hegységre emlékezteti.

 

2015. július 10. Bokréta Móvészeti Alapítvány néptáncra tanítja a Füzérradványi gyerekeket

 

 

A Füzérradványi Ifjúsági Táborban  egy hetes üdülésen vettek részt a Sátoraljaújhelyi Bokréta Művészeti Alapítvány szakemberei és tanítványai. A tábor során jó együttműködés alakult ki a helyi polgármester és a Bokréta Művészeti Alapítvány szakemberei között. Ennek a partnerségnek köszönhető, hogy a tánctanárok visszatértek Füzérradványba, és a helybeli, és a  helybeli nagyszülőknél nyaraló gyermekeknek tanítottak néptáncot, melyet július 10-én a nagyközönségnek is megmutattak. Képeinken, melyeket Rozványi Dávid készített, láthatjuk őket tánc közben az Ifjúsági Tábor parkolójában.

 

 

Iró-olvasó találkozó lesz Rozványi Dáviddal

Fakereszt az asztalon Fotó: Rozványi Dávid
Fakereszt az asztalon Fotó: Rozványi Dávid

Füzérradványba látogat Rozványi Dávid költő, író, közgazdász Solymárról. Előzményekhez tartozik, hogy a Füzérradványi Károlyi Kastélyba két éve már ellátogatott, és írt egy verset a szatmári asztalon álló keresztről. Ez a vers is elhangzik majd a találkozón, Makó László füzérradványi református kántor előadásában.  A többi mű még meglepetés.

Az író-olvasó találkozó helye: Füzérradványi Ifjúsági Tábor ebédlője

Időpontja: 2015. július 10. péntek, 18.00 órai kezdettel